CCCP.galaksija.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.

CCCP.galaksija.hr portal istovremeno želi da nastupi svih registriranih korisnika budu jevni te da iza njih korisnik stoji svojim imenom i prezimenom.

Podaci iz procesa registracije, dijele se na javne i zaštićene. Javnim podacima o korisniku smatraju se: Ime, prezime, korisničko ime, opis, fotografija (ako postoji), društvena mreža i web stranica. Ostali podaci o korisniku su zaštićeni te ih CCCP.galaksija.hr neće davati na uvid trećoj strani. Zaštićeni podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

CCCP.galaksija.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila CCCP.galaksija.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

Registrirani korisnici

Registriranjem na CCCP.galaksija.hr portal korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. CCCP.galaksija.hr ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

CCCP.galaksija.hr zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.